كوه پيمايي از طامه تا آبشار

اولين برنامه زمستاني گروه طبق برنامه از قبل تعيين شده (جمعه 7/10/86)كوه پيمايي ازطامه تا  آبشاربود.

به علت سرماي زياد،برنامه با تاخيرآغاز شد و  ساعت 7 صبح با دو دستگاه ماشين  از نطنز به سمت روستاي طامه حركت نموديم . ماشين ها را در كنارمزار  خواجه حافظ  پارك نموده وساعت 7:30 به سمت آبشاربه راه افتاديم . ابتداي مسير هوا خيلي سرد بود ولي صاف بودن آسمان نويد يك روز ايده آل براي كوهنوردي مي داد . از كنار رودخانه  به طرز بسيار منظمي حركت آغاز شد ، انتظار داشتيم كه با برف زيادي مواجه شويم ولي برعكس سال گذشته ،امسال تا كنون بارندگي قابل ملاحظه اي صورت نگرفته است . پس از پشت سرگذاشتن سد خاكي و دره (دراش) مسيررا به سمت راست جهت رسيدن به آبشار تغيير داديم وپس از پشت سرگذاشتن يك شيب نسبتا تند ساعت 9:15 به آبشار طامه رسيديم . آبشار در زمستان هم زيبا بود همچنان كه در تابستان باشكوه و مصفا بود . پس از صرف صبحانه از سمت راست به طرف چشمه آبشار حركت نموديم وپس از كمي استراحت به سمت غرب تغيير مسير داديم تا به كوهپايه هاي كوه (كمرسياه ) رسيديم تا خاطرات صعود اين كوه بزرگ وعظيم برايمان تازه شود ، پس از پشت سرگذاشتن يك  فرود سخت باشيب زياد ادامه مسير را از كنار رودخانه به سمت روستاي طامه ادامه داديم و ساعت 12 به كنار چشمه خواجه حافظ رسيديم واز آب گواراي آن نوشيديم تا نفسهاي خسته مان تازه شود . روستاي زيباي طامه با باغات زيباي آن را با خاطرات زيبا تا صعود مجدد ترك ميكنيم .

آغاز حركت

سرچشمه

برفراز يكي از قلل

مسير برگشت

/ 1 نظر / 101 بازدید
محمد

بابا عکسا نیست