زمزمه کوهستان

امیدها و آرزوهایم را در کوله بارم می گذارم
به کوه می برم
آنها را می سپارم به باد ، به ابر ، به پرنده
وقلبم را به سپیدی آب
در آینه چشمه ساران
به تماشای زندگی می سپارم
و سرشار از عشق بر می گردم
تا سرود های چگونه زیستن را در گوشهای کوچک کودکان سرزمینم زمزمه کنم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید